ABC Akademia


 


 Publikacje

Publikacje ksikowe

Odkrywanie prawdy o zyskach: teoria i praktyka systemw ABC/M
Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Odkrywanie prawdy o zyskach” to ksika, która w bardzo przejrzysty i przystpny sposób wyjania czytelnikom zawioci koncepcji rachunku kosztów dziaa (Activity Based Costing/Management), pokazujc jednoczenie, jak menederowie mog skutecznie podnosi zyskowno swoich przedsibiorstw. 

Wydawca: Akademia Menedera Sp. z o.o., Pozna 2007.

Warto rynkowa, struktura kapitau i efektywno przedsibiorstwa
praca zbiorowa pod redakcj prof. Nataszy Dyraj

Zapraszamy do zapoznania si z artykuem „Badania nad zaawansowaniem rachunków kosztów w spókach giedowych w Polsce” autorstwa prof. C. Kochalskiego UEP oraz dr T.M. Zieliskiego, ABC Akademia.

Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 2014.

Logistyka w biznesie
Publikacja zbiorowa pod redakcj Prof. Marka Ciesielskiego

Polecamy najnowsz publikacj Prezesa Zarzdu Tomasza M. Zieliskiego na temat nowoczesnych systemów zarzdzania kosztami w ksice pt: "Logistyka w biznesie"

Instrumenty zarzdzania acuchami dostaw
Publikacja zbiorowa pod redakcj Prof. Marka Ciesielskiego

Polecamy najnowsz publikacj Anny Anders - konsultanta oraz Tomasza M. Zieliskiego Prezesa Zarzdu ABC Akademia na temat zarzdzania procesowego i procesowego rachunku kosztów w ksice pt: "Instrumenty zarzdzania acuchami dostaw".

Artykuy

Wdroenie zasobowo-procesowego rachunku kosztw ZPRK/RCA
Controlling i Zarzdzanie nr 1(15)/2017
Monika Hyra, Z-ca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego

Artyku opisuje wdroenie koncepcji Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA) w przedsibiortwie produkcyjnym z wykorzystaniem platformy zarzdczo-controllingowej Doctor Coster®.

>> pobierz ...


Spirala mierci kosztw staych
Finanse + Controlling nr 40
dr Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu ABC Akademia Sp. z o.o.

Celem artykuu jest nakrelenie problemu wyodrbniania kosztów niewykorzystanych zasobów zarówno z punktu widzenia zarzdzajcych przedsibiorstwami jak i obowizku wynikajcego z ustawy o rachunkowoci.
Ponadto w artykule pokazano zaoenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) dotyczce wyodrbniania kosztów niewykorzystanych zasobów oraz zasad wynikowego prezentowania tych informacji na poziomie grup produktowych oraz przedsibiorstwa.

>> pobierz


Poziom dojrzaoci rachunkw kosztw w polskich przedsibiorstwach
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, 38/2015
dr Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu ABC Akademia

Majc na uwadze rosnce potrzeby informacyjne zarzdzajcych, krytyk zaoe tradycyjnego rachunku kosztów oraz wiatowy rozwój nowoczesnych koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów, zasadne jest postawienie pytania: Jaki jest obecnie poziom zaawansowania stosowanych rachunków kosztów w przedsibiorstwach dziaajcych w Polsce?


W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego, którego celem byo okrelenie luki, „odlegoci”, jaka dzieli polskie przedsibiorstwa od wykorzystania najbardziej zaawansowanych zasobowo-procesowych rachunków kosztów, jak równie ustalenie kierunku rozpowszechniania zasobowo-procesowych rachunków kosztów w zalenoci od brany, wielkoci przedsibiorstw, struktury wasnoci kapitau oraz faktu notowania przedsibiorstw na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Zapraszamy do lektury.

>> pobierz


Wdroenie Zasobowo Procesowego Rachunku Kosztw w przedsibiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, nr 35-2014
Monika Burczaniuk - Dyrektor Controllingu, SPOMLEK

Artyku opisuje wdroenie koncepcji Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) w brany spoywczej na przykadzie przedsibiorstwa SPOMLEK.

>> pobierz


Zasobowo Procesowy Rachunek Kosztw (RPCA/RCA) w przedsibiorstwie Lumag Sp. z o.o. (brana automotive)
Zeszyty Naukowe WSG, Ekonomia 6/2014
Beata Rusek, Lumag Sp. z o.o., dr Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia, UE w Poznaniu

Zaoenia i zasady stosowane w tradycyjnym rachunku kosztów poddaj pod wtpliwo przydatno tego rachunku kosztów do zarzdzania przedsibiorstwem. Nowoczesne przedsibiorstwa produkcyjne poszukuj koncepcji rachunków kosztów opartych na zasadzie przyczynowo-skutkowoci, które s w stanie dostarczy zarówno informacji o kosztach wytwarzanych produktów jaki i o kosztach obsugi i rentownoci klientów. Niniejszy artyku pokazuje drog przedsibiorstwa LUMAG Sp. z o.o. od tradycyjnego do zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

>> pobierz


Zasobowo Procesowy Rachunek Kosztw (Resource Consumption Accounting - RCA) w usugach finansowych przedsibiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard)
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, nr 32 - 2014
Mariola Glezman, Agnieszka Trembecka First Data Polska S.A. oraz dr Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia, UE w Poznaniu

Artyku opisuje wdroenie koncepcji Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) w brany finansowej na przykadzie przedsibirostwa First Data Polska S.A. (POLCARD).

>> pobierz


Zasobowo-procesowy rachunek kosztw narzdziem wspomagajcym rozwj spdzielni mleczarskiej SPOMLEK
Zeszyty Naukowe SERiA nr 6, 2014
Monika Burczaniuk SM Spomlek, Maria Zuba-Ciszewska KUL

W niniejszym artykule (zeszyty naukowe SERiA) opisano zrealziwoane przez ABC Akademia wdroenie ZPRK w SM Spomlek.

"Celem pracy bya analiza i ocena funkcjonowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów wdraanego od 2010 roku w spódzielni mleczarskiej Spomlek. … Przeprowadzona analiza zasobowo-procesowego rachunku kosztów w SM Spomlek potwierdzia, e jest to istotne narzdzie suce do jej rozwoju."

>> pobierz


Zasobowo-procesowy rachunek kosztw
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, nr 28-2013
dr Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia, UE w Poznaniu

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów wpisuje si w najnowsze trendy rozwoju koncepcji controllingowych na wiecie, bdc jednoczenie odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie menederów i controllerów na szczegóowe i wiarygodne informacje o kosztach i rentownoci. W artykule opisane s najwazniejsze zaoenia Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów.

>> pobierz


Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztw (RCA) w Grupie Energa Obrt
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, nr 28-2013
Karina Kotula, Dyrektor Departamentu Kontrolingu

Artyku jest podsumowaniem wdroenia koncepcji Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) w spókach Energa Obrót oraz Energa Obsuga i Sprzeda z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster®

>> pobierz


Zasobowy rachunek kosztw w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, 07/2011
Anna Anders konsultant ABC Akademia Sp. z o.o., doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;Tomasz cki gwny specjalista ds. kontroli kosztw w NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dbrowskiego Sp. z o.o.;

Zasobowy rachunek kosztów (ZRK, Resource Consumption Accounting, RCA) to narzdzie rachunkowoci menederskiej, które koncentruje si na dostarczaniu rzetelnej informacji umoliwiajcej optymalizowanie kosztów. Pozwala na lepsz kontrol posiadanych zasobów i ich kosztów ni tradycyjne metody kalkulacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykadowe wdroernie zasobowego rachunku kostów w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej.

>> pobierz


Model 12 poziomw dojrzaoci w kalkulacji kosztw
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza No. 06/2011
Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu, ABC Akademia Sp. z o.o.

W tej czci cyklu opisujemy pierwsze cztery poziomy z modelu 12 poziomów dojrzaoci w kalkulacji kosztów1. Model ten zosta opublikowany przez Midzynarodow Federacj Ksigowych (International Federation of Accountants, IFAC). Poziomy od 1 do 4, to poziomy, w których kalkulacja odbywa si na bazie danych historycznych, a rezultatem kalkulacji jest zagregowana informacja o kosztach na poziomie grup produktowych lub grup usug. Oznacza, to e przedsibiorstwa realizujce kalkulacje z poziomów od 1 do 4 nie wyceniaj kosztów poszczególnych produktów (indeksów) lub kosztów konkretnych usug.

>> pobierz


Zasobowy rachunek kosztw (RCA) w przedsibiorstwie
Controlling, 05/2011
Anna Anders, Konsultant ABC Akademia, Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu ABC Akademia

Czy dodatkowy wysiek zwizany z bardziej szczegóow wycen jest wspómierny z zwrotnie otrzyman informacj kosztow?. Opierajc si na przykadowym wdroeniu zasobowego rachunku kosztów w przedsibiorstwie zajmujcym si produkcj mroonych artykuów spoywczych oraz majc na uwadze biec sytuacj ekonomiczn przedsibiorstw, która zmusza do skupiania uwagi na zasobach i poprawnej kalkulacji kosztów ich zuycia, jestemy przekonani o zasadnoci przeprojektowania stosowanych rachunków kosztów. Zaskakujcy jest wynik przeprowadzonego badania wród menederów, które mówi e a 98% z nich nie ufa obecnie stosowanym systemom kalkulacji kosztów . Oznacza to por na zmian.

>> pobierz


Model 12 Poziomw Dojrzaoci w Kalkulacji Kosztw
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza No. 05/2011
Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu ABC Akademia Sp. z o.o., Pawe Senator , Consulting Partner ABC Akademia Sp. z o.o.

Wielu Dyrektorów Finansowych i Controllerów zastanawia si, jak aktualnie stosowany w firmie rachunek kosztów ma si do najlepszych praktyk oraz wiatowych dowiadcze w zakresie zarzdzania kosztami. Przedstawiony w artykule „Model 12 Poziomów Dojrzaoci w Kalkulacji Kosztów” (opublikowany przez Midzynarodow Federacj Ksigowych  - IFAC), jest doskonaym narzdziem benchmarkingowym, które moe by wykorzystane przez organizacje do samooceny w zakresie (a) aktualnego poziomu zaawansowania w kalkulacji kosztów oraz (b) wytypowania, do którego z wyszych poziomów dojrzaoci w kalkulacji kosztów firma moe aspirowa w przyszoci.

>> pobierz


Rachunek kosztw ABC reaktywacja!
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, nr 4-2010
Tomasz M. Zieliski, Prezes Zarzdu ABC Akademia

Ostatnia dekada to lata zbierania na wiecie dowiadcze wdroeniowych procesowego rachunku kosztów, opracowano w tym czasie warianty rachunku kosztów ABC jak np. Time-Driven ABC czy Cost Driven ABC, które uprociy wdraanie i utrzymanie tego rachunku. Ponadto wypracowano skuteczne metodyki wdroeniowe i narzdzia informatyczne klasy ABC/M, co razem sprawia, e aktualnie koncepcja procesowego rachunku kosztów (ABC) przeywa swoj zasuon reaktywacj.


Jak kalkulowa koszty niewykorzystanych zasobw z wykorzystaniem rachunku kosztw (ABC/M) w brany usugowej
Controlling - wiedza i narzdzia praktyczne, luty 2010
Tomasz M. Zieliski - Prezes Zarzdu, ABC Akademia Sp. z o.o.

Prawidowa kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów sprawia, e w rachunkach kosztów nie ma zjawiska subsydiowania kosztów oraz minimalizowane jest ryzyko wystpienia tzw. „spirali mierci kosztów staych”. Dobra informacja kosztowa, wzbogacona o dane na temat kosztów niewykorzystanych zasobów, prawidowo wspiera menederów w podejmowaniu decyzji.


"Krzywe wieloryba" zyskownoci i zarzdzanie rentownoci klientw w systemach ABC/M
Monitor Rachunkowoci i Finansw 05/2009
Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia Sp.z o.o.

Niniejsze opracowanie jest VI czci cyklu As Easy As ABC i dotyka problemu kalkulacji kosztów oraz zyskownoci klientów przedsibiorstwa. Celem cyklu artykuów jest proste i logiczne przedstawienie, na bazie polskich oraz zagranicznych dowiadcze wdroeniowych, gównych zasad projektowania i skutecznego wdraania systemow rachunku kosztów dziala (ABC/M)

>> pobierz


Krzywe wieloryba zyskownoci produktw w systemach ABC/M, cykl AS Easy As ABC
Monitor rachunkowoci i Finansw, No. 4/2009
Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o. o.

Coraz wicej polskich i zagranicznych przedsibiorstw poszukuje metod pozwalajcych na precyzyjn wycen kosztów i rentownoci produktów. Wiedza o tym, na jakich produktach firma zarabia najwicej, a na których traci zdaje si by kluczowa na nadchodzce czasy.

>> pobierz..


Zarzdzanie i kalkulacja kosztw niewykorzystanych zasobw w rachunku kosztw dziaa (ABC/M)
Monitor Rachunkowoci i Finansw, No. 3/2009
Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o. o.

Rozliczanie kosztów niewykorzystanych zasobów na wytwarzane produkty moe grozi wystpieniem zjawiska tzw. spirali mierci kosztów staych. Polega to na tym, e w danym okresie rozliczeniowym wytworzone produkty obciane s kosztem niewykorzystanych zasobów i na podstawie tak skalkulowanego kosztu ustalana jest zawyona cena sprzeday produktu. Jak unikn tego gronego zjawiska?”

 

>> pobierz..


Wdroenie systemu controllingu w przedsibiorstwie Lumag Sp. z.o.o.
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No. 2/2009
Beata Rusek, Lumag Sp. z. o. o.

Wdroenie systemu rachunku kosztów dziaa w LUMAG Sp. z.o.o. byo wynikiem realizacji strategii firmy. Dc do osignicia sukcesu rynkowego, firma ta nie tylko stale ulepszaa swoje produkty i modernizowaa park maszynowy, ale równie inwestowaa w nowoczesne narzdzia zarzdzania. Jednym z obszarów rozwoju firmy byo wdroenie Profit Managament System firmy ABC Akademia.

>> pobierz..


Zasobowy rachunek kosztw pierwszy krok do wdroenia rachunku kosztw dziaa, cykl AS Easy As ABC
Monitor Rachunkowoci i Finansw, No. 2/2009
Tomasz M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z. o. o.

Podczas wdroe systemów ABC/M elementowi zasobów powica si niewiele uwagi, a warto zauway, e element zasobów jako pierwszy wpywa na dokadno wszelkich póniejszych oblicze. Brak Zasobowego Rachunku Kosztów jest jedn z najczstszych przyczyn niepowodze wdroeniowych rachunku kosztów dziaa. Jak temu zaradzi?...

>> pobierz..


Jak unikn poraki przy wdroeniu systemu ABC/M?
Monitor rachunkowoci i Finansw, No. 12/2008
Tomasz M. Zieliski ABC Akademia Sp. z. o. o.

Rachunek kosztów dziaa jest prezentowany w Polsce zarówno z dobrej, jak i zej strony. Jak pokazuj dowiadczenia, przedstawianie koncepcji ABC/M jako skomplikowanego i niewdraalnego systemu rachunkowoci zarzdczej wynika wycznie z braku praktycznych dowiadcze wdroeniowych.

>> pobierz..


Wdroenie systemu rachunku kosztw dziaa w przesibiorstwie Nadwilanka S.A.
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 2/2008
Andrzej Gordon, Nadwilanka S.A.

Prototyp modelu ABC otworzy oczy menederom. Okazao si na przykad, e najwikszy klient przedsibiorstwa generuje straty! W organizacji popeniano wiele bdów, a system cenowo- rabatowy nie mia nic wspólnego z rentownoci realizowanych transakcji. Szybko podjto decyzj o wdroeniu Activity Based Costing w hurtowni.

>> pobierz..


Krzywe wieloryba zyskownoci i zarzdzanie rentownoci klientw w systemach ABC/M
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 10/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Jeeli dwóch klientów kupuje w naszym przedsibiorstwie taki sam miks produktów po tych samych cenach w tym samym okresie, to czy s oni jednakowo zyskowni? Oczywicie, e nie. Niektórzy klienci skadaj zamówienia realizowane w ramach standardowych tras  transportowych, podczas gdy inni wymagaj wyjtkowego traktowania, jak np. specjalnych terminów i miejsc dostaw.

>> Pobierz


Krzywe wieloryba zyskownoci produktw w systemach ABC/M
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 09/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Jeeli twoja firma sprzedaje w tym samym okresie dwa produkty w tych samych ilociach i cenach do jednego klienta to czy sprzeda tych produktów jest tak samo zyskowna? Oczywicie, e nie. Niektóre produkty produkowane s w przedsibiorstwie w znacznie krótszych seriach produkcyjnych ni inne, co skutkuje koniecznoci wykonywania wikszej liczby dziaa zwizanych chociaby z przygotowaniem i zakoczeniem produkcji. Inne z kolei produkty wymagaj specjalnych warunków skadowania oraz zamroenia wikszych mas kapitau. Oznacza to, e na kosztochonno produktu wpywa przyjty sposób organizacji produkcji i zaopatrzenia poszczególnych produktów.

>> Pobierz


Kalkulacja kosztw niewykorzystanych zasobw
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 08/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Wyobramy sobie, e zakadamy nowy biznes – firm produkcyjn. W wynajtej za 4700 z miesicznie hali produkcyjnej stawiamy nowo nabyt maszyn produkcyjn o praktycznej wydajnoci wytwarzania 10 sztuk wyrobów gotowych na zmian. Cena rynkowa sprzeday produktu wynosi 12 000 z.
Miesiczny koszt amortyzacji maszyny to 60 000 z. Maszyna obsugiwana jest przez 1 operatora o koszcie miesicznym 4000 z. Oznacza to, e koszty porednio produkcyjne przypadajce na 1 sztuk praktycznej iloci produkcji wynosz 6 870 z (68 700 z / 10 szt.)
Do wytworzenia kadego produktu niezbdne jest zuycie surowców materiaowych o koszcie 4000 z na sztuk. W rezultacie koszt jednostkowy wytworzenia produktu wynosi 10 870 z, co przy cenie 12 000 z pozwala na osignicie mary równej 1 130 z (9,4%).

>> Pobierz


Zasobowy rachunek kosztw pierwszy krok do wdroenia rachunku kosztw dziaa (ABC/M)
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 07/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Jeeli koncepcja rachunku kosztów dziaa jest prosta i logiczna to, jaka jest przyczyna czstych niepowodze wdroeniowych. Jedn z podstawowych przyczyn niepowodze wdroeniowych systemów ABC/M jest brak zasobowego rachunku kosztów przekadajcy si na niedostpno informacji o kosztach poszczególnych zasobów organizacyjnych, przez co ju w pierwszej fazie rozlicze kosztów zespoy wdroeniowe napotykaj na due problemy. A tak naprawd, projekt wdroeniowy powinien by zatrzymany.

>> Pobierz


Jak unikn poraki przy wdroeniu systemu ABC/M?
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 06/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Wdroenie rachunku kosztów dziaa to przedsiwzicie wymagajce zaangaowania caej organizacji. Dlaczego? ABC/M jest koncepcj, która pozwala na budowanie systemowych, holistycznych modeli efektownoci przedsibiorstw, obejmujcych swym zasigiem cao organizacji. Koncepcja ta, jako procesowy rachunek kosztów jest niezalena od funkcjonalnego podziau przedsibiorstwa. Przedstawia ona organizacj jako system skadajcy si z dziaa realizowanych na rzecz wytworzenia produktów i obsugi sprzedaowej klientów (...)

>> Pobierz


Rachunek kosztw dziaa prosty jak abecado (As Easy As ABC)
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 05/2007
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Niniejsze opracowanie otwiera cykl szeciu artykuów „As Easy As ABC”, których celem jest logiczne i proste przedstawienie, na bazie polskich i zagranicznych dowiadcze wdroeniowych, gównych zasad projektowania i skutecznego wdraania systemów ABC/M (...)

>> Pobierz


Powolne przeamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktw
Harvard Business Review Polska, No. 10/2006
Tomasz M. Zieliski, P. Kwiatek

Polscy konsumenci, podobnie jak konsumencina caym wiecie, ostronie przekonuj si do innowacyjnych produktów czy usug. Producenci musz to zrozumie i cierpliwie przeamywa uprzedzenia klientów.

>> pobierz..


Wieloryby w dystrybucji wykorzystanie systemw ABC/M
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, No 11 i 12 /2005.
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

W niniejszym artykule prezentowane s dowiadczenia z wdroe systemów ABC/M w polskich przedsibiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Celem artykuu jest pokazanie wykorzystania „krzywych wieloryba” zyskownoci klientów do identyfikacji profilu rentownego i nierentownego klienta. W artykule wykorzystano dowiadczenia z wdroenia systemu ABC/M w polskim przedsibiorstwie dystrybucyjnym dziaajcym w brany FMCG. >>

>> Pobierz

>> Pobierz


Koncepcje i strategie w zarzdzaniu a rachunek kosztw przedsibiorstwa cz. 1.
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Zarzdzanie acuchem dostaw (Supply Chain Management) to zarzdzanie przepywem surowców i produktów poczwszy od róda zaopatrzenia a do finalnego konsumenta[1]. Powysze wskazuje, e system logistyczny obejmuje peen przepyw materiaowy od zaopatrzenia w surowce do dostarczenia gotowych produktów finalnym odbiorcom (wraz z towarzyszcym przepywem informacji, który zarówno kontroluje jak i ewidencjonuje ruch towarowy).>>


Zarzdzanie procesowe i mapowanie procesw w obszarze logistyki przedsibiorstw dystrybucyjnych cykl artykuw
A. Anders, ABC Akademia Sp. z o.o.

ABC Akademia zaprasza do lektury cyklu artykuów „Zarzdzanie procesowe i mapowanie procesów w obszarze dziaalnoci przedsibiorstw dystrybucyjnych”. Artykuy te s wynikiem dziaalnoci badawczo – rozwojowej konsultantów firmy ABC Akademia. >>


Rachunek kosztw u menedera logistyki?
Eurologistics, Nr 2/2005
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Klienci s coraz bardziej wymagajcy, rynki ulegaj podziaowi, skracaj si cykle ycia produktów, a producenci inwestuj w elastyczne technologie. Era masowej produkcji i masowego marketingu zostaa zastpiona er elastycznej produkcji i mikromarketingu. Systemy zarzdzania kosztami...


Nadwilanka na dwch kanaach zarzdzanie rentownoci klienta w hurtowni spoywczej" (cz 1 i 2)
Eurologistics, Nr 2 i 3/2004
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Ostra konkurencja cenowa, jaka panuje na rynku dystrybucji artykuów spoywczych, malejca mara brutto oraz dua ilo i rozproszenie niewielkich klientów to gówne czynniki, które wywoay potrzeb przyjrzenia si kwestii kosztów i rentownoci klienta w Hurtowni Mega firmy Nadwilanka S.A. >>


Outsourcing procesw magazynowych TAK czy NIE
Logistyka a Jako, No 1, 2003
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Strategia outsourcingu to przejaw rozumowania, e przedsibiorstwo nie jest w stanie dziaa najbardziej efektywnie na rynku we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. >>


Koncepcje i narzdzia wspierajce zarzdzanie kosztami I efektywnoci procesw w acuchach dostaw
Materiay konferencyjne: Logistics 2002, Biblioteka Logistyka, Pozna 2002.
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Integracja acucha dostaw dostarcza wielu moliwoci poprawy obsugi klienta oraz eliminacji zbdnych kosztów. Rachunek kosztów acucha dostaw (Supply Chain Costing) to podejcie postulujce pomiar kosztów procesów (dziaa) przebiegajcych w caym acuchu dostaw. >>


Zarzdzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing
Logistyka, No 6, 2001
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Wykorzystanie rachunku kosztów dziaa do zarzdzania klientami firmy odsania obszary nieefektywnoci w obsudze klienta oraz pozwala aktywnie i dynamicznie zarzdza rentownoci odbiorców. Przedsibiorstwo staje si nowoczesn organizacj XXI wieku otwart na wyzwania jakie niesie ze sob przyszo i dziaanie konkurencj. >>

>> pobierz..


Budetowanie kosztw dziaa (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji
Logistyka, No 4, 2001
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Budetowanie kosztów dziaa (Activity Based Budgeting – ABB) to odwrócenie rachunku kosztów dziaa. Metoda ta zakada okrelanie wielkoci zasobów dla jednostek organizacyjnych i orodków odpowiedzialnoci na podstawie zapotrzebowania na dziaania, które te zasoby maj przeprowadzi. >>

>> pobierz..


Koszty i efektywno procesw w rachunku kosztw dziaa (ABC)
Logistyka, No 3, 2001
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Activity Based Costing to metoda pomiaru, analizy kosztów oraz efektywnoci dziaa realizowanych w ramach procesów zachodzcych w przedsibiorstwie. Tradycyjne systemy rachunku kosztów, jakie stosowane s w ogromnej wikszoci polskich przedsibiorstw, w zasadzie nie dostarczaj informacji na temat kosztów i efektywnoci procesów. >>

>> pobierz..


Rachunek kosztw dziaa (ABC) w audycie logistycznym przedsibiorstwa
Logistyka, No 2, 2001
T.M. Zieliski, ABC Akademia Sp. z o.o.

Celem niniejszego artykuu jest pokazanie fragmentu moliwoci wykorzystania informacji pyncych z modelu ABC do zarzdzania portfelem produktów firmy. >>

>> pobierz..


ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.